Okt 182011
 

Tre representanter från Växjö kommun med planeringschefen Kristina Thorvaldsson i spetsen ledde måndagens träff i Åryds skola med ca 40 intresserade Årydbor som deltagare. Det som diskuterades var en kommande översiktsplan för Åryd.
Vad är en översiktsplan? Det är ett styrande dokument som ligger till grund för utvecklingen i samhället. Det kan t.ex. gälla byggandet av lägenheter, skaffa mark för villabebyggelse, trafikfrågor, fritidsverksamhet mm. Översiktsplanen säger däremot inte när eller om det som finns i planen blir förverkligat.
Diskussionerna kring borden ledde fram till många förslag. Kring nästa årsskifte kommer samrådshandlingar om översiktsplanen att presenteras och då får alla tillfälle att yttra sig. Sedan arbetas planen om ytterligare innan den så småningom fastställs.
Bilden här till vänster är en idéskiss och ett diskussionsunderlag.

 Posted by at 09:16
Okt 122011
 

Välkommen att diskutera hur Åryd skall se ut i framtiden. Det är Växjö kommun som bjuder in till en diskussion om översiktsplanen för Åryd.  Ta chansen att ställa frågor och komma med idéer om hur Åryd skall utvecklas.

Måndagen den 17 oktober kl. 18:30 i skolans matsal.

 Posted by at 08:10
Sep 222011
 

Med fyra nya papperskorgar i Åryd finns det inte längre någon ursäkt för att kasta skräp eller hundpåsar i naturen. De nya papperskorgarna finns:
På Skogsvägen vid elljusspåret.
På Växjövägen mitt emot Sjösalavägen.
På Värendsvägens parkering mitt emot Värendsvägen 37.
På Masugnsvägen vid masugnen.
För den som glömt hundpåsen finns det att hämta på några ställen längs ”hundpromenaderna”. Håll utkik!

 Posted by at 09:56
Jun 122011
 

Nu kan man äntligen ta sig fram obehindrat på promenadvägen längs järnvägen. Även med cykel, barnvagn eller rollator. Länge har vägen varit förstörd av översvämning på Lyckåsvägen med nu är det fritt fram igen. Den tillfälliga spången är borttagen. För några veckor sedan rensade några frivilliga från Åryds Föreningsråd de båda rören under vägen. De var delvis igentäppta av stora stenar. Därefter monterades ett kraftigt järnnät över inloppet för att förhindra att rören sätts igen. I dagarna har markägaren Skogssällskapet låtit reparera vägbanan.

Maj 062011
 

Sedan den ekonomiska föreningen för affären i Åryd bildades den 15 april har ett intensivt arbete pågått med förberedelser för övertagandet. I dagarna kommer du att i brevlådan få information och erbjudande om teckning av andelar samt en inbjudan till informationsmöte i skolan torsdagen den 12 maj kl. 19.   Informationsbladet och blanketten för teckning av andelar kan du också se här.
Tag vara på chansen att ge Åryd en stabil affär och mötesplats!

Apr 162011
 

De sista 200 metrarna av vägen till badplatsen i Åryd har varit igenvuxna och besvärliga för både gång- och cykeltrafikanter. Nu har träd, buskar och sly rensats bort närmast vägen. Arbetet har utförts ideellt av medlemmar i Åryds Föreningsråd. Nu hoppas vi att Skogssällskapet, som är markägare, skall jämna till och grusa vägen så att den blir trafikvänlig och så att inte nässlor och sly växer ut på vägen med detsamma.

Apr 162011
 

Så heter den nya ekonomiska förening som bildades fredagen den 15 april då ca 30 personer samlats i Café Masugnen. I stadgarna står det så här när det gäller föreningens ändamål och verksamhet: ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva handel samt förvalta och utveckla närbutiken i Åryd och på det sättet hjälpa till att bibehålla en levande landsbygd.”
I styrelsen invaldes: Ida Qvarnström, ordf., Linda Ursjö, Matias Diessler, Fredrik Horneij, Peter Ländell samt suppleanterna Sabine Schaarschuch och Corinna Dillan.
Närmast skall firman registreras, bankkonto öppnas och sedan gäller det för dig som boende i eller nära Åryd att teckna andelar i föreningen. Din insats är väsentlig för att affären skall kunna tas över! Du kommer att få besök av representanter från föreningen och har då möjlighet att teckna en eller flera andelar. Missa inte den chansen!