sep 262019
 

Utdrag ur ett mail från Andréas Hedren, sjömiljöansvarig på Växjö kommun:

Fråga om vattenståndet i Årydssjön. 20 augusti 2019 14:07

Vi har att förhålla oss till max dämningsgräns 167,73 m ö h.

Vi brukar försöka ligga på nivå omkring 167,4-167,55 för att ha marginaler att kunna upprätthålla acceptabel vattenföring (både max- och minflöden) nedströms. Under perioder med extremt liten tillrinning sjunker sjön. Ofrånkomligen! Den skulle faktiskt sjunka även om vi stängde helt under dessa förhållanden, då avdunstningen (ca 200 l/s som dygnsmedel) tydligt överstiger tillrinningen till denna sjö under torrperioder. BL A för att det är ont om andra sjöar uppströms, samt att de sjöar som finns har mycket liten lågvattenföring, pga olycklig utformning av utlopp. En del boende i och kring Åryd menar att ”så var det inte förr”, och de kan mycket väl till stor del ha rätt i detta, eftersom fram till ca 10-15 år sedan hade Linnebjörkesjön (relativt stor sjö längre uppströms) inte en sådan utloppströskel som dagens, som ger mycket liten lågvattenföring. En annan anledning till att de har rätt i att ”så var det inte förr”, är att Kommunen m fl skötte regleringen av Årydsjön utan tillräcklig hänsyn till nedströms intressen. Kommunen har för detta bl a blivit åtalsanmäld, och det har förekommit problem med fiskdöd i ån osv. Det innebär som de flesta kan förstå en extremsituation om det är 0, eller nära 0-flöde i ån samt att det tillkommer vatten från t ex avloppsverk i Ingelstad och Åryd. Risk för t ex ammoniumförgiftning av fisk och allt annat vattenlevande är uppenbar.

Förra året (2018) snålade vi mer extremt på tappningen ur Årydsjön jämfört med i år, eftersom tillgången var ännu mer extremt begränsad. Frågan är ändå om det var korrekt agerande från min sida förra året. Ån blev helt torrlagd längre nedströms i Jät (= knastertorr botten), vilket vi hade kunnat undvika om vi hade sänkt av Årydsjön kanske 10 cm ytterligare. Vi sänkte år 2018 även Torsjön i Ingelstad ca 20 cm mer än vad som är tydligt tillståndsgivet. I år har jag därför försökt undvika liknande tillbud och således haft något högre tappning. Vi har ändå även i år kommit ner på mycket låga flöden nedströms Ingelstad, mindre än 100 l/s vid mätstationen i Skye, men har antagligen precis undvikit allvarligt skadligt låga flöden. Man kan säkert bevisa att vi i något skede av sommaren hade kunnat spara någon cm extra på nivån i Årydsjön, men man får även beakta att det inte är rimligt att ensidigt värna det intresset och negligera problem nedströms: I Tegnabysjön, Torsjön, samt å-sträckan ända ner till Lidhemssjön.

Jag anser att det i grunden är en väl utförd reglering i år. Nivån gick som lägst ner till 167,28 i slutet av juli. Det är trots allt endast 45 cm under högsta tillåtna nivå. De flesta sjöar i regionen, där hänsyn måste tas till nedströms intressen, eller för den delen sjöar med naturliga fluktuationer, har sjunkit lägre än så under detta år med månader av torra bäckar. T ex Helgasjön (55-70 cm (oklar högsta gräns), Åsnen ca 70 cm, Salen 80-90 cm osv.

Tanken med det nya utloppet ur Årydsjön, för vilket vi nu ska lämna in tillståndsansökan, är att en noggrant utformad fast tröskel ska öka precisionen i avrinningen ytterligare fr a vid låga flöden. Det är därför en förväntad effekt att ett scenario likt årets långvariga lågflöde kommer att innebära att avrinningen (självreglerad vid flöden under ca 500-800 l/s) kommer att vara något mer sparsam och att vi därmed kan vänta oss att avsänkningen hade stannat vid något högre nivå, Ca 167,40 eller möjligen något lägre. En anledning till att vi kan räkna med förbättring i Åryd är att vi kommer kunna försäkra oss om laglig mintappning/avsänkning av Torsjön, så att inte allt vatten måste tas från Årydsjön under torrperioder.

För övrigt har jag påtalat problemet med extremt lite vattenföring ur Linnebjörkesjön för såväl ägaren (Sveaskog) som Länsstyrelsen (tillsynsmyndighet). Jag vet inte om de ämnar göra något åt detta.

Som synes ovan: allt hänger ihop. På flera sätt dessutom. Så man kan inte förvänta sig att någon har kännedom om hela problembilden uppströms och nedströms sin egen favoritsjö.

 Posted by at 09:09

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)