aug 182019
 

Anteckningar från möte 12/8 med Växjö kommuns företrädare och styrelsen för Åryds samhällsförening
Mötet tillkom med anledning av artikel i Smp innan sommaren där det presenterades en plan för hur Växjö kommun skulle utvecklas och där Åryd fick en mindre framträdande roll än övriga kommundelscentra. Det visade sig senare att tidningen missuppfattat det hela och att Åryd har samma förutsättningar att utvecklas som de andra kommundelscentra, vilket Anna Tenje framhöll vid mötet.

Närvarande: Anna Tenje, Monica Skagne, Martin Edberg, Rebecka Martinsson, Björn Idlinge
Bibbi Bertilsson, Sabine Schaarschuch, Monica Gustavsson, Agneta Svensson,
Torgny Holmberg, Monica Viklund, Desiré Gustavsson

Ordförande Bibbi Bertilsson redogjorde för de frågor som är viktiga för Åryds utveckling och som förts fram vid öppna möten med kommunen och också i skrivelser och remisser till kommunen.
Dessa är: Det byggs för lite i Åryd både villor och lägenheter
Cykelväg till 25:an
Det är för få bussar
Skolan behöver byggas om – byggas ut
Tågstopp är önskvärt

Diskussion följde:
Vad gäller byggnation: De 8 lägenheter som Vidingehem planerar uppföra på Fridhemsområdet är fortfarande aktuella, men ingen tidplan finns. Diskussioner
förs ang. ev. tomter som finns med på förslaget till förra ÖP borta vid banvallen och
som har diskuterats i samband med ev. tågstopp. Kostnaderna är fortfarande ett
stort problem för all byggnation.

Skolan: Läget är svårt just nu. Det finns andra skolor i kommunen som kräver
renoveringar, t.ex. i Lammhult.

Bussturer: diskuterades och ev. om Lessebobussen kunde köra ner till Åryd vid fler turer

Affären: Viktig för Åryd och Åryds utveckling var vi överens om

Gång- och cykelväg: Finns med i förra ÖP som förslag. Gångväg från samåkningsplats i Risinge till busshållplats bör göras på ett bättre sätt

Tågstopp: I nuläget är det viktiga för kommunen att det blir dubbelspår mellan Växjö och Alvesta

Övrigt som togs upp:
Vildsvinen bökar väldigt mycket i Åryd och man skulle ta med sig detta och se vad kommunen kunde göra.
Elljusspår och utegym: pengar kan sökas hos Jordbruksverket
Båtrampen: Den är inte riktigt klar, men på gång.
Badplatsen: Kommer att upprustas nästa år
Miniövergångsställe vid affären: Klart
Ny avloppsledning i sjön: Arbetet är klart
Sjöns reglering: Ansvarsfrågan behöver kollas upp och det ska också ske.

Björn tog upp att ett nytt landsbygdsprogram ska arbetas fram. Så småningom kommer ett remissförfarande att ske.

Vid anteckningarna Monica Gustavsson

 Posted by at 16:07