Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte 7 februari 2011


Närvarande: Monica Gustafsson, Claes Lissing, Erik Häll, Jan Johansson, Ida Qvarnström, Roland Schaarschuch, Sabine Schaarschuch

§ 1

Monica förklarade mötet öppnat.


Mötets öppnande

§ 2

Föreslagen dagordning godkändes.


Dagordning

§ 3

Föregående protokoll lades till handlingarna utan anmärkning.

Föregående protokoll


§ 4


Det pågående arbetet med att hitta en lösning för affären i Åryd redovisades. Ida informerade om att samtal förts med företagsrådgivaren Coompanion, en granskning av affärens ekonomi pågår samt att studiebesök gjorts i liknande affärer, senast i Kalvsvik, då 6 representanter från Åryd var med. Närmast planeras ett allmänt möte i skolans matsal då en plan för övertagandet av affären skall presenteras. Allmänhetens intresse vid detta möte får styra om planerna skall fullföljas eller inte. Åryds Föreningsråd står för tryckning och utdelning av kallelse. Mötet hålls den 3 mars 2011.


Affären


§ 5

Saldo på bankkonto den 1 februari 2011 var 75 168 kr. Kontantkassan uppgår till några hundra kronor. Månadshyran (2011) för publokalen är 5475 kr. Monica söker byapeng. Hyresbidrag är sökt.


Ekonomi


§ 6

Arbetet med uppdatering av den förra utvecklingsplanen pågår. På mötet redovisades de förändringar som skall göras. De största förändringarna gäller områden för kommande byggnation i Åryd. Till grund för val av mark för byggande ligger en diskussion med Växjö kommun 201206. Anteckningar från denna diskussion bifogas protokollet.


Utvecklings-plan


§ 7

Roland rapporterade om försöket att få Länstrafiken att ändra zonindelning till fördel för Åryd och att få en senare nattbuss på lördagen. Tyvärr inget resultat. Roland tar upp zonindekningen med berörda politiker i Regionförbundet.

Roland rapporterade om samtal med Växjö kommun om hastighetsdämpande åtgärder samt avfartsfil i Risinge. Tjänstemännen bollar frågen mellan varandra men inget händer. Roland fortsätter arbetet.

Roland rapporterade att välkommenskylten vid norra infarten försetts med reklam för www.aryd.se.

Jan rapporterade att fiberoptisk kabel till våren läggs ner i ”trädområdet” i norra Åryd. Av 66 hushåll har 29 anslutit sig.

Claes rapporterade att spången vid översvämningsstället på Lyckåsvägen är utbyggd med ytterligare en del.

Inget svar har kommit från Skogssällskapet angående åtgärder mot översvämning på Lyckåsvägen. Roland ber Johan Johansson på Skogssällskapet fylla på nytt grus på vägen samt att ordna galler framför trumman så att inte rören blir igensatta.


Rapporter

§ 8

Årsmöte hålls den 11 april kl. 19 i publokalen.


Årsmöte

§ 9

Diskuterades fisket i sjön och möjligheten att sälja fiskekort i affären. Övervakningen av fisket behöver också bli bättre. Ny ramp för sjösättning behövs. Roland undersöker kostnaden för och finansieringen av en ramp. Claes kontaktar fiskevårdsföreningen angående kortförsäljning och övervakning.

Diskuterades vägen till badplatsen. Roland talar med Skogssällskapet om röjning längs vägen.

Diskuterades en byvandring i maj för nyinflyttade i Åryd där föreningarna kan presentera sig.

Städdag i publokalen den 2 maj kl. 18.


Övrigt

§ 10

Monica avslutade mötet och tackade Sabine för hembakad banankaka.


AvslutningÅryd, dag som ovanClaes Lissing Monica Gustafsson

………………………. …………………………….

Claes Lissing, sekr Monica Gustafsson, ordf